Support http://amicus.ba with small donation

Da bi se izvršila zabrana upisa određenog znaka u text box potrebno je pratiti pritisak tipke na tastaturi i to kroz proceduru txtime_KeyPress. Ako je detektovan zabranjen znak onda se ASCII vrijednost postavlja na nulu.

Na primjeru je zabrana upisa svih znakova osim cifara 0-9 i tipki Del i Backspace.

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

 

  If KeyAscii >47 And KeyAscii <58 or KeyAscii=127 Or KeyAscii=8 Then

 

  Else

     KeyAscii=0

     Beep

  End if

End Sub


Moguće je umjesto ASCII koda za neki znak koristiti funkciju Asc ali je tada moguće samo pisati uslove sa = kao u primjeru:

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = Asc(".") Then

MsgBox "Unos decimalnog broja nije dozvoljen.", vbOKOnly + vbInformation, "Poruka."

End If

End Sub