Support http://amicus.ba with small donation

Visual basic 6 programom je moguće upravljati i pomoću tipki sa tastature. Sljedeći primjer prati istovremeni pritisak na tipke Ctrl + Alt + m.


Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If Shift = vbCtrlMask + vbAltMask And KeyCode = vbKeyM Then

MsgBox "Pritisnuli ste tipke CTRL+Alt+m"

End If

End Sub

 

U attachment-u možete pronaći RAR arhivu koja sadrži Visula Basic 6 projekat (i kompajliran EXE file) koji vrši prikaz ASCII kôdova za tipke pritisnute na tastaturi.

Pored toga, nakon zatvaranja programa, u direktoriju u kome je ASCII.EXE file kreira se ascii.txt datoteka u kojoj su upisani svi pritisnuti znakovi i njihovi ASCII kôdovi.