Support http://amicus.ba with small donation

Razlika datuma

Za nalaženje razlike dva datuma koristiti funkciju:

DateDiff("interval", datumprije, datumkasnije)

 

 

Interval je string koji određuje jedinicu vremena u kojoj će razlika biti prikazana:

yyyy    - godina

q          - kvartal

m         -mjesec

y          -dan u godin

d          -dan

w         -dan u sedmici

ww      -sedmica

h          -sat

n          -minuta

s          -sekunda

Ako želimo izračunati razliku u danima između dva datuma možemo koristiti sljedeći primjer:

'Deklaracije varijabli

Dim dtDatumPrije As Date, dtDatumPoslije As Date, intDana As Integer

'Setovanje datuma koji će biti oduziman

dtDatumPrije = Format(Date, "dd/mm/yyyy")

'Setovanje datuma od kojeg će biti oduzimano

dtDatumPoslije = Format(DateAdd("d", 14, dtDatumPrije), "dd/mm/yyyy")

'Izračun razlike datuma (dtDatumPoslije – dtDatumPrije)

intDana = DateDiff("d", dtDatumPrije, dtDatumPoslije)

'Prikaz rezultata u msgbox-u

MsgBox "Između datuma " & dtDatumPrije & " i datuma " & dtDatumPoslije & " je" & Chr(10) & "razlika od " & intDana & " dana", vbOKOnly + vbInformation, "Razlika datuma."

Prvo su izvršene deklaracije potrebnih varijabli, nakon toga izvršeno setovanje datuma. Po setovanju datuma je pomoću funkcije DateDiff izračunata razlika datuma. Parametar "d" je definisao da će rezultat predstavljati razlku dana između dva datuma.

Na kraju je rezultat prikazan u msgbox-u, slika iznad.