Support http://amicus.ba with small donation

VB6 toolbar
Visual Basic forma je mnogo praktičnija za korištenje i estetski prihvatljivija ako posjeduje traku sa alatima - toolbar.

Da bi na formi bio postavljen toolbar sa ikonicama potrebno je na formu postaviti ImageList i učitati ikone koje će biti predstavljene na toolbar-u a zatim na formu dodati i kontrolu Toolbar. Da bi na Toolbox-u VB-a bile ImageList i Toolbar kontrole potrebno je u Project\Components u kartici Controls uključiti Microsoft windows common controls 6.0.

Kao identifikator dugmeta se koristi naziv iz polja Key za toolbar.

Manipulacije dugmadima na toolbar-u (omogućavanje i onemogućavanje dugmeta):

Toolbar.Buttons(1).Enabled = True

ili

Toolbar.Buttons("ime").Enabled = False

Pokretanje akcije klikom na dugme:

Detekcija klika na dugme vrši se u proceduri Private Sub toolbar_ButtonClick.

If Button.Key = "tlbprva" Then

   MsgBox "Pritisnuto je prvo dugme na toolbar-u"

End If

Gdje je "tlbprva" ime dugmeta koje je dato u procesu kreiranja dugmenta (ne Caption).

Ako je iz koda potrebno pozvati neko dugme koristiti kod:

Call ImeToolbara_ButtonClick(Me. ImeToolbara.Buttons(n))

Gdje je ImeToolbara ime toolbar-a na kome su dugmad, a n predstavlja redni broj dugmeta čiji klik pozivamo (indeks n kreće od 1).