Support http://amicus.ba with small donation

CASE naredba služi za usmjeravanje toka izvršavanja programa na osnovu vrijednosti varijable ili izraza.

U sljedećem primjeru se na osnovu vrijednosti varijable MjesecS, koja predstavlja redni broj mjeseca, varijabli MjesecL dodjeljuje naziv mjeseca.

Select Case MjesecS

Case "1"

MjesecL = "Januar"

Case "2"

MjesecL = "Februar"

Case "3"

MjesecL = "Mart"

Case "4"

MjesecL = "April"

Case "5"

MjesecL = "Maj"

Case "6"

MjesecL = "Juni"

Case "7"

MjesecL = "Juli"

Case "8"

MjesecL = "Avgust"

Case "9"

MjesecL = "Septembar"

Case "10"

MjesecL = "Oktobar"

Case "11"

MjesecL = "Novembar"

Case "12"

MjesecL = "Decembar"

End Select


Drugi način upotrebe CASE naredbe je:

Provjera = True

Select Case naredba

Case Is = "sifra"

If Trim(txtSifra.text) = "" Then

MsgBox "Šifra je obavezna za unos!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

If Val(txtSifra.text) = 0 Then

MsgBox "Pogrešna šifra!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

Set rs = New ADODB.Recordset

rs.Open "SELECT sifra FROM KORISNICI WHERE sifra='" & Format(txtSifra.text, "000") & "'", dbReg, adOpenStatic, adLockOptimistic

If rs.RecordCount > 0 Then

MsgBox "Šifra '" & txtSifra.text & "' već postoji u registru!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

Set rs = Nothing

Case Is = "naziv"

If Trim(txtNaziv.text) = "" Then

MsgBox "Ime korisnika je obavezno za unos!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

End Select