Pogledajte! WinMP4Extract, Windows program za extrakciju GPS podataka iz 70mai Dash Cam Pro i A800 video snimaka - opis rada i download besplatnog programa

 

WinMp4ExtractWinMp4Extract camerasWinMp4Extract (03)

 

  ekg

Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja sa stranice, u svrhu objavljivanja na drugom mjestu, bez dozvole autora! Pri kopiranju sadržaja sa dozvolom autora, zamolio bih Vas da postavite i link na http://amicus.ba kao izvor informacija.

Za ljepši dan

Support http://amicus.ba with small donation

Pretraga

O programuProgram updateDTDNS služi za update IP adrese host-(ov)a kreiranog na dtdns.com.

Program omogućava jednostavan i brz update IP adrese bez potrebe logiranja na web stranicu dtdns.com.

Moguće je vršiti update IP adrese za lokalni računar (na kome je program pokrenut) ili za udaljeni računar odnosno uređaj.

Trenutna verzija programa je 1.1. (2. III 2018).

Kako radi program updateDTDNS?

Windowss verzije: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Veličina: exe file-a je 2.6 MB

Verzija aplikacije: 1.1.

Cijena: Besplatno

Prije svega, preuzmite instalaciju programa sa linka ispod.

Nakon download-a instalacije programa, potrebno ga je instalirati. Proces instalacije je, kao i sam program, kompletan na Bosanskom jeziku tako da neće predstavaljati problem ni onima koji ne govore/čitaju Engleski jezik.Update dtdtns

Instalacija će kreirati prečice pomoću kojih je moguće pokrenuti program. Prečica ima i konicu kao na slici desno.

Program je moguće koristiti i bez instalacije, npr. sa USB stick-a ili eksternog diska jednostavnim pokretanjem EXE file-a updateDTDNS.exe.

Portable verziju programa koja ne zahtijeva instalaciju možete preuzeti sa linka ispod.

Za korištenje portable verzije je potrebno otpakovati download-ovanu arhivu updateDTDNS_portable.rar i unutar direktorija updateDTDNS_portable pronaći file updateDTDNS.exe te ga pokrenuti.

Za lakše pokretanje programa kreirati prečicu na updateDTDNS.exe.

Prednost instalacione verzije je automatsko kreiranje prečica u start meniu i na desktop-u, dok je prednost portable verzije mogućnost lakog prenošenja sa računara na računar.

U oba slučaja, program za rad zahtijeva instaliran Microsoft .NET framework V4 koji je moguće preuzeti sa microsoft-ove stranice, link ispod.

1.0. Opis programa updateDTDNS

Program updateDTDNS služi za update IP adrese za host kreiran na dtdns.com.

dtdns.com je web servis koji nudi mogućnost besplatne registracije imena domene i njeno usmjeravanje na željenu IP adresu.

Time dobijamo pristup, npr. router-u koji je konektovan putem internet konekcije koja nema fiksnu IP adresu putem imena domene.

Da bi to sve funkcionisalo, potrebno je, kada se javna IP adresa router-a promijeni, na dtdns.com uraditi update host-a (imena domene) da upućuje na novu IP adresu.

Zbog toga je potrebno ulogovati se na web stranicu dtdns.com, pronaći željeni host, upisati novu IP adresu i sačuvati izmjene.

Tu dosadnu proceduru, umjesto nas, obavlja program updateDTDNS.

U program je potrebno upisati (pastirati) novi IP i kliknuti na dugme Update.

Na web stranici dtdns.com postoji veći broj klijenata koji vrši automatski update IP adrese host-a ali ip adrese računara na kome je klijent pokrenut.

Međutim, problem nastaje ako želimo, sa svog računara, uraditi update IP adrese nekog drugog uređaja (router-a, IP kamere…).

U tom slučaju, klijenti za automatski update IP adrese ne pomažu jer vrše update host-a IP adresom računara na kome su pokrenuti.

Program updateDTDNS vrši update host-a IP adresom po želji korisnika. Potrebno je samo saznati IP adresu željenog uređaja i pastirati je u polje Nova IP adresa i izvršiti update host-a za udaljeni uređaj.

Primjer takve situacije je IP kamera konektovana na router čiji IP internet provider mijenja svaki dan.

Potrebno je samo pronaći način otkrivanja nove IP adrese kamere i problem je riješen.

Dobar način otkrivanja nove IP adrese kamere je iz email-a koji kamera periodično (npr. svaki sat) šalje na podešenu email adresu.

Program izgleda kao na slikama ispod.

Splash screen pri pokretanju programa:

Splash screen

Glavni prozor služi za unos imena host-a, šifre i nove IP adrese:

Glavna forma

Prozor za konfiguraciju:

Konfiguracija

Prozor sa listom prije update-ovanih host-ova:

Host lista

Prozor sa informacijama o programu – About:

O programu

2.0. Princip rada programa

            Program updateDTDNS vrši update IP adrese dtdns host-a za udaljeni uređaj (računar, router, kameru…) ili za lokalni uređaj.

Host je ime pomoću kojeg će biti moguće pristupiti našem uređaju, umjesto putem IP adrese.

Ime domene (host) ima prednost u odnosu na stvarnu IP adresu u slučaju da uređaju pristupamo iz više aplikacija i sa više računara jer je, u slučaju promjene IP adrese, tu adresu potrebno ažurirati samo za host na dtdns.com i svi računari i aplikacije će i dalje biti u mogućnosti da pristupaju našem uređaju.

2.1. Update host-a na dtdns.com

Prije svega, potrebno je posjetiti dtdns.com. Detaljan opis procesa registracije, kreiranja i update-a host-a na dtdns.com možete pročitati u članku Besplatni DNS server na dtdns.com

2.2. Update host-a pomoću updateDTDNS

            Program updateDTDNS pojednostavljuje update host-a toliko da je potrebno samo upisati (ili pastirati) novi IP i kliknuti na dugme Update host-a Update dugme

Nakon pokretanja programa, ako prije niste vršili update nijednog host-a baza će biti prazna pa tako i polja na formi. Potrebno je upisati ime host-a, šifru i IP adresu. Nakon toga, izabrati protokol za update (https ili http). Program po default-u koristi https protokol jer je to sigurna komunikacija. Međutim, ako update ne uspije, moguće je izabrati http protokol i ponoviti update. Ovu opciju sam dodao zato što mi se događa da update ne uspije preko https protokola a preko http-a uspije. Na kraju kliknuti na dugme Update host-a, slika ispod.

Glavna forma

Tokom uspostavljanja konekcije i čekanja na odgovor servera na formi će biti prikazana animacija planete zemlje koja se okreće oko svoje ose, slika ispod.

Glavna forma2

U slučaju da je već vršen update nekog DTDNS host-a, podaci za tog host-a su već sačuvani u bazi i moguće ih je ponovo učitati iz Host liste.

Inače, program će automatski učitati podatke zadnjeg unešenog host-a. Za update je samo potrebno unijeti novi IP i pokrenuti update.

Novi IP je moguće pastirati preko starog IP-a.

Prvo je potrebno selektovati novi IP (iz mail-a, tekstualnog dokumenta…) i pritisnuti tipke Ctrl+C na tastaturi da se izvrši kopiranje IP adrese.

Nakon toga, klikom u polje za upis IP adrese, biće selektovan kompletan sadržaj polja. Sada je potrebno, pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+V na tastaturi, novi IP nalijepiti preko starog, slika ispod.

Selektovan IP

Ako već prikazani IP želite samo popraviti, potrebno je još jednom kliknuti u polje za upis IP adrese da se tekst deselektuje čime će biti omogućeno brisanje željenih cifara i upis novih, slika ispod.

Izmjena IP

Na kraju kliknuti na dugme Update host-a Updatečime će biti uspostavljena veza sa DTDNS serverom i izvršen update IP adrese izabranog host-a.

Server će vratiti odgovor koji će program prikazati u donjem dijelu prozora.

Zadržavanjem pokazivača miša iznad prikazane poruke, u tooltip-u, biće prikazan i opis poruke.
Nakon primljenog odgovora od servera, taj odgovor će biti prikazan na samoj formi programa, kao na slici ispod.

Glavna forma3

U primjeru iznad, server je vratio odgovor da je unesena šifra pogrešna.

Inače, server vraća odgovor na Engleskom jeziku, ali sam ja sve te moguće odgovore preveo na Bosanski budući da je kompletan program urađen na Bosanskom jeziku.

Postavljanjem pokazivača miša iznad vraćenog odgovora, biće prikazan opis poruke u obliku tooltip-a.

U sljedećoj tabeli su prikazane sve poruke kao i opisi tih poruka (na Bosanskom jeziku).

Prikazana poruka Opis poruke (prikazan u tooltip-u)
Nije navedeno ime hosta za update IP adrese. Ova poruka je vraćena zato što nije navedena IP adresa za update
   
Nije navedena šifra za pristup host-u. Ova poruka je vraćena kada nije navedena šifra za pristup host-u
   
Ime host-a ime_host-a nije ispravno. Ova poruka je vraćena kada upisani ID nije ispravno ime host-a ili ime dtdns domene
              
Šifra koju ste naveli nije ispravna. Vraćena poruka u slučaju da upisana šifra ne odgovara šifri definisanoj za uneseni ID
                  
Ovaj nalog još nije aktiviran. Vraćena poruka u slučaju da je pokušan update IP adrese za nalog koji još uvijek nije aktiviran
                    
Administracija je onemogućila ovaj nalog. Vraćena poruka kada je aktivan bit za onemogućavanje za uneseni ID. To znači da je host ili ime domene, iz nekog razloga, onemogućeno
                    
Nedozvoljen znak u IP adresi host-a. Poruka je vraća kada je detektovan ne-numerički znak ili tačka u IP adresi ali ako je korisnik podesio svoj nalog za A detekciju imena. Zbog nestandardne IP adrese, ako je izabran A detekcija, servis neće izvršiti update IP adrese. Poruka je vraćena i u slučaju da je broj u IP adresi veći od 255
                    
Previše neuspješnih zahtjeva. Poruka je vraća kada je detektovan preveliki broj neuspješnih pokušaja update-a
                    
Upisana IP adresa (xxx.xxx.xxx.xxx) nije ispravna. Poruka je vraća kada je upisana nova IP adresa host-a nije ispravna
                    
Upisana IP adresa (xxx.xxx.xxx.xxx) nije ispravna. Host (imeHost-a) nije ispravan. Poruka je vraća kada je upisana nova IP adresa i ime ili šifra host-a nije ispravna
                  
Previše neuspješnih zahtjeva. Poruka je vraća kada je detektovan preveliki broj neuspješnih pokušaja update-a            
                
Host ImeHost-a sada upućuje na xxx.xxx.xxx.xxx Informacija o uspješnom update-u IP adrese host-a
                    
Host imeHost-a je vratio nerazumljiv odgovor. Update nije uspio! Informacija o neuspješnom update-u IP adrese host-a

Nakon klika na dugme za update host-a, upisani podaci će biti sačuvani u bazu. Koji podaci će biti sačuvani zavisi od izbora koji je izvršen u konfiguraciji programa.

Za brisanje svih upisanih podataka u polja na formi kliknuti na dugme Izbriši upisane podatke Izbriši tekst.Upisani podaci će biti izbrisani uz prigodnu animaciju.

Za zatvaranje programa kliknuti na dugme Izlaz iz programa Zatvori

2.3. Konfiguracija programa

Meni konfiguracija
Izborom opcije Konfiguracija iz menia Program,
Konfiguracijaslika lijevo, pojaviće se prozor za konfiguraciju kao na slici desno.

U prozoru za konfiguraciju je potrebno markirati koje parametre host-a želimo sačuvati u bazu i time prikazati u prozoru za update host-a. Nakon napravljenog izbora kliknuti na dugme Sačuvaj novu konfiguraciju Snimi konfiguraciju

Time će konfiguracija biti sačuvana u bazu, prozor zatvoren i u glavnom prozoru biti prikazani samo podaci koji su izabrani u prozoru za konfiguraciju.

Iz liste Jezik je moguće izabrati jezik na kome će biti prikazane sve opcije i poruke programa. Trenutno su dostupni Bosanski jezik (Bosanski), Engleski jezik (English) i Slovenski jezik (Slovenščina).

U slučaju da napravljene izmjene NE želite sačuvati, prozor konfiguracije zatvoriti klikom na dugme Zatvori prozor za konfiguraciju Zatvori

2.4. Lista sačuvanih host-ova

            Menu host lista
Za pregled podataka i izbor za update sačuvanih host-ova potrrebno je izabrati opciju Host lista iz menia Program, kao na slici lijevo.

Pojaviće se prozor sa listom do sada update-ovanih host-ova sa prikazanim šiframa i zadnjim korištenim IP adresama, slika ispod.

 Host lista

Ako želimo izvršiti update već korištenog host-a, selektovati ga u listi na slici iznad te kliknuti na dugme Izaberi selektovani host Izaberi host

Time će biti zatvoren prozor sa host listom i podaci za izabrani host upisani u polja na glavnom prozoru.

Za update host-a potrebno je upisati (ili pastirati) novu IP adresu u polje Nova IP adresa i kliknuti na dugme Update host-a Update

Za brisanje selektovanog host-a potrebno je kliknuti na dugme Izbriši izabrani host iz baze Izbriši

Napomena: Podaci izbrisanog host-a će biti izbrisani iz baze i neće ih više biti moguće vratiti niti koristiti. Ako izbrisani host želite ponovo koristiti, njegove podatke morate ponovo upisati u glavni prozor i izvršiti update čime će ponovo biti dodan u bazu.

Za zatvaranje host liste bez izbora novog host-a kliknuti na dugme Zatvori host listu Zatvori

Prozor sa host listom će biti zatvoren i ponovo prikazan glavni prozor bez izmjene upisanih podataka.

2.5. Pomoć u vidu PDF dokumenta

Menu Pomoć
Izborom opcije Uputstvo iz menia Pomoć, biće otvoren PDF dokument (u default PDF viewer-u) koji sadrži sve informacije vezane za program updateDTDNS.

Početna stranica tog dokumenta izgleda kao na slici ispod.

Uputstvo BA

2.6. Osnovne informacije o programu

Menu Pomoc
Izborom opcije O programu iz menia Pomoć, biće otvoren prozor sa osnovnim informacijama o programu, kao na slici ispod.

O programu

Prozor se zatvara klikom na dugme Uredu.

2.7. Provjera postojanja novije verzije programa

Tokom prikaza prozora sa podacima o programu, program se konektuje na http://amicus.ba i provjerava da li postoji novija verzija programa za download.
U slučaju da korisnik ima instaliranu istu verziju od kao što je ona dostupna na serveru, biće prikazana poruka da ne postoji novija verzija.

Tokom prikaza ovog prozora, program se konektuje na http://amicus.ba i provjerava da li postoji novija verzija programa za download.
U slučaju da korisnik ima instaliranu istu verziju od kao što je ona dostupna na serveru, biće prikazana poruka da ne postoji novija verzija.

Nema novije verzije

Ako na serveru postoji novija verzija programa, korisniku će biti prikazan prozor sa podacima o programu sa mogućnošću pokretanja download-a nove verzije direktno sa web stranice autora (http://amicus.ba) , kao na slici ispod.

Update prozor

Klikom na link Za update PORTABLE verzije kliknite OVDJE biće otvorena stranica za download PORTABLE verzije programa.

Portable update

Klikom na dugme Preuzmi biće otvorena stranica za download INSTALACIONE verzije programa.

Install update

Ako nije moguć pristup stranici http://amicus.ba program će prikazati poruku sa preporukom da korisnik provjeri svoju internet konekciju.

Nema konekcije

U tom slučaju korisnik treba provjeriti da li ima aktivnu internet konekciju ili da li firewall programu updateDTDNS blokira izlaz na internet.

Kada programu updateDTDNS bude omogućen pristup stranici http://amicus.ba potrebno je ponovo otvoriti prozor O programu i program će ponovo provjeriti postojanje nove verzije programa za download.

3.0. Istorijat razvoja

Verzija 1.1. (2. III 2018g)

Dodana opcija izbora https ili http protokola za update. U poruci greške dodana i uputa za izbor drugog protokola u slučaju da update nije uspio.

Verzija 1.0.1. (22. I 2017g)

Ispravljena greška u prijevodu. U slučaju da ne postoji internet konekcija poruka je prikazivana samo na Engleskom.

Verzija 1.0.0. (29. XII 2016g)

Dodan multijezični prikaz opisa izmjena u najnovijoj verziji programa.

Verzija 0.9.1. (4. XII 2016g)

Dodana mogućnost pokretanja download-a nove verzije programa klikom na link (za portable verziju) i klikom na dugme Preuzmi (za instalacionu verziju).

Verzija 0.9.0. (3. XII 2016g)

Dodana opcija provjere postojanja nove verzije programa - provjera update-a.

Ispravljena greška kopiranje prazne baze preko postojeće (s apodacima) tokom update-a programa.

Verzija 0.8.9. (28. XI 2016g)

Prva verzija verzija programa sa punom funkcionalnošću - update host-a, snimanje podataka u bazu, brisanje podataka iz baze, sve poruke na Bosanskom jeziku.

Napomena:

Dtdns.com od avgusta 2018 više neće nuditi uslugu besplatne registracije hosta. Zbog toga, sam iz download-a uklonio svoj program updateDTDNS.