Support http://amicus.ba with small donation

Da bi tekst u nekoj labeli bio automatski skrolovan prema gore, na formu dodati PictureBox kontrolu i dati joj ime picHolder. Nakon toga, u tu PictureBox kontrolu dodati Label kontrolu i dati joj ime lblMsg.

Dalje, na formu dodati Timer kontrolu i dati joj ime tmrScroll.

Poslije toga, u Form_Load() dodati sljedeći kôd:

'Skroll teksta

lblMsg.Top = picHolder.Height

tmrScroll.Interval = 25

tmrScroll.Enabled = True

Na kraju, u tmrScroll_Timer() dodati sljedeći kôd:

If lblMsg.Top > -lblMsg.Height Then

       lblMsg.Top = lblMsg.Top - 10

Else

       lblMsg.Top = picHolder.Height

End If

Nakon pokretanja projekta tekst će biti skrolovan odozdo prema gore.

Ako je tekst u labeli preveliki da bi stao unutar PictureBox-a, pomaći labelu prema gore i onda je po visini povećavati (prema dole) dok se ne prikaže čitav tekst.

Tekst može biti pastiran u Caption parametar properties prozora labele ili dodijeljen dinamički pomoći

lblMsg.Caption = "Pozdrav." & Chr(10) & _

   "Moje ime je Samir Gutić." & Chr(10) & _

   "Rođen sam 27. VII. 1974. u mjestu Tojšići, Bosna i Hercegovina." & Chr(10) & Chr(10) & _

   "Po struci sam diplomirani inžinjer elektrotehnike."

gdje & Chr(10) prebacuje tekst koji dolazi u novu red, & Chr(10) & Chr(10) dodaje još jedan prazan red, a & _ omogućava prijelom duge linije i prelazak u sljedeći red tako da cijeli teskt ostaje jedna naredba.

Pomoću IF naredbe je moguće detektovati koji jezik je trenutno aktivan u programu (ako je multijezički program) i na osnovu toga, labeli lblMsg dodijeliti različit tekst (na raznim jezicima).