Support http://amicus.ba with small donation

Funkcija Shell služi za pokretanje aplikacije iz VB programa. Sintaksa je sljedeća:

Dim file As String

file = "C:\ANS\ans.exe"

Shell file

Ako aplikacija koja se pokreće zahtijeva i neke parametre, varijablu file je moguće formirati na sljedeći način. U primjeru, aplikacija ans.exe zahtijeva parametre sender, receiver i message.

DOS sintaksa za ovu aplikaciju je ans Posiljalac Primalac Poruka.

Varijablu file treba formirati kao:

file = CurDir & "\" & "ans.exe " & " " & posiljalac & " " & primalac & " " & poruka

Gdje ans.exe (može i samo ans) predstavlja naziv aplikacije koja se pokreće, dok su posiljalac i primalac string varijable koje sadrže imena računara koji šalje poruku i onog koji prima poruku, a poruka string varijabla koja sadrži tekst poruke koja se šalje.

Da bi neki tekst bi proslijeđen sa navodnicima potrebno ga je postaviti unutar tri kompleta navodnika.

Normalno, aplikacija ans.exe mora postojati na navedenoj putanji.

Napomena: shell naredba ne može da se izvrši ako ime zadnjeg direktorija putanje sadrži prazno mjesto.