Support http://amicus.ba with small donation

Bosna Topo karta

BosnaTopo je besplatna topografska karta Bosne i Hercegovine. Prikazuje teren sa detaljnim izohipsama, glavne puteve, šumske predjele i jezera.

Karta je vrlo detaljna i ima više detalja čak i u poređenju sa AdriaTopo kartom (uporedite sa slikom u članku o AdriTopo Lite karti).

Karta je u vidu exe instalacionog file-a koji treba instalirati na svoj računar.

Nakon toga, u programu MapSource će se pojaviti karta OMP Bosnia and Hercegovina 3D.

Ako otvorite opciju Utilities\Manage Map Products... vidjećete ovu kartu pored koje piše Not Lockable (Nije je moguće zaključati) - besplatna je.

Besplatna Bosna Topo

Kartu možete preuzeti na linku ispod.


Ako želite kartu prenijeti na svoj GARMIN navigacioni uređaj, za sada je najbolje da ne priključujete GARMINA na računar, nego odmah otvorite program MapSource i izaberite OMP Bosnia and Hercegovina 3D kartu za prikaz.Prikaz cijele karte

Nakon toga, klikovima na ikonicu ZoomOut, slika desno, odzumirajte kartu tako da bude cijela prikazana, a prikaz detalja smanjite na Low (Nizak).

Map Tool alat
Dalje, izabrati alat MapTool, slika lijevo i razvući kvadrat tako da obuhvati cijelu kartu (biće cijela selektovana).

U donjem lijevom uglu, pored dugmeta Map Set Name: (Ime Karte:) će biti ispisano neko generičko ime za kartu, sika desno.Generičko ime karte

 

Ime KarteKliknite na to dugme da se pojavi prozor za unos imena po želji, slika lijevo. Da biste unijeli ime po želji, prvo morate isključiti opciju Autoname the map set (Automatsko kreiranje imena karte) i u polje Map Set Name: (Ime karte:) upisati ime po želji. Na kraju kliknuti na dugme OK.

Sada je sve pripremljeno za prijenos karte na GARAMIN-a.

Međutim, ako već imate dodatnu kartu na svom GARMINU, odnosno u direktoriju \Garmin imate gmapsupp.img i gmapprom.img, onda ovu kartu morate iskopirati na SD/MicroSD karticu.

Za sada mžemo kartu kreirati direktno na računaru pa je iskopirati ne željeni medij (ovako kreiranje ide brže). Znači, nakon selektovane cijele krate, izabrati opciju Transfer\Send To Device... (Prijenos\Pošalji Na Uređaj...). Pokretanje prijenosa karte

Pojaviće se prozor za izbor medija na kojem će karta biti kreirana, slika desno. U polju Device (Uređaj) možemo izabrati svoj GARMIN ali ak smo sigurni u da već ne postoji gmapsupp.img. Za sada ostaviti sve kako jeste. U ovom slučaju, img file će biti kreiran u direktoriju C:\Garmin.

Klikom na dume Send (Pošalji) pokreće se proces kreiranja karte, slika ispod.

Proces kreiranja karteProces može potrajati i nekoliko minuta, ovisno o brzini računara a indikacija napretka je prikazana u prozoru. Kada je proces završen, pojaviće se poruka The data was successfully sent (Podaci su uspješno poslati). Sada je kreiranje gmapsup.img file gotovo i nalazi se u direktoriju C:\Garmin. Sada, zatvoriti MapSource (nije potrebno sačuvati map set), priključiti GARMIN navigaciju i u windows explorer-u pronaći direktorij Garmin i provjeriti dali tamo postoji file gmapsup.img (pored gmapprom.img). Ako postoji, onda Bosnia Topo kartu treba iskopirati na SD ili MicroSD karticu GARMIN-a.

Umetnuti pomenutu karticu i na njoj kreirati direktorij Garmin. U taj direktorij na kartici iskopirati naš gmapsup.img iz direktorija C:\Garmin.

Kada se kopiranje završi, restartovati GARMIN-a i u detaljima karti pronaći novu kartu Bosnia Topo.

Kako pronaći našu kartu na GARMIN-a?

Uključiti uređaj, kliknuti na Tools, zatim Settings pa onda na Map. Na sredini dobijenog prozora je dugme Map Info (Informacije o karti) zaprikaz svih kari koje imate na uređaju.

Napomena: Obratite dobro pažnju na imena img file-ova da greškom ne zamijenite glavnu kartu na svom GARMIN-u jer nema undo opcije. Zato, prije početka rada selektujte SVE sa GARMIN-a i kopirajte negdje na računar. To će potrajati bar sat vremena, ali ćete imati backup u slučaju da napravite neku grešku.

Savjet: Uključite ovu kartu samo kada vas zanima baš topografija, a ostale isključite.

P.S.

Posjedujem još i besplatne GARMIN topografske karte za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i za Crnu Goru, ali nemam dovoljno prostora na svom web serveru da ih objavim.(upgrade hosting paketa)

Stoga, bio bih zahvalan za sve donacije namijenjene za proširenje sadržaja stranice.

Kontakt putem KONTAKT FORME

Unaprijed hvala, Amicus.