Support http://amicus.ba with small donation

ESP01_USB_programerESP01 USB programator je USB adapter namijenjen za upload Arduino sketch-a ili flashanje firmare-a na ESP8266 WiFimodul. Vrlo je priručan za korištenje jer ima 8-pinsko podnožjo u koje se ESP8266 samo utakne i čitav modul uključi u USB port računara, Ja preporučujem korištenje produžnog USB kabla da se izbjegne prečesto uključivanje/isključivanje u USB port računara. Produžni kabal će spriječiti fizičko oštećenje USB porta.

Zašto nam je uopšte potreban ESP01 USB programator?

ESP8266 modul je moguće programirati i pomoću Arduino UNO, napajanja 3.3V, nekoliko žica i jednog tastera za preklop na flashing modus.Kad se sve sabere - potrebno je puno elemenata i spajanja da bi se obavi jedan upload sketch-a. Posebno treba obratiti pažnju na napajanje jer ESP8266 radi na 3.3V ne na 5V kao Arduino.To znači d anam je potreban i regulator napona koji će 5V od Arduina snizini na 3.3V za ESP8266.

ESP01 USB programator posjeduje sve navedeno, osim tastera za prelazak u flashing modus. Zato ću sada objasniti kako ovaj modul jednostavno nadgraditi malim tasterom tako da se može koristiti za napajanje i rad ESP8266 modula ali i za upload sketch-a ili firmware-a.

ESP01 USB programator originalno izgleda kao na slici iznad.

Na slici desno je ESP01 USB programator ESP01 programatorsa utaknutim ESP8266 WiFi modulom (pogled odozgo). Kao što se vidi sa slike, programator ima 8-pinski konektor u koji se utakne ESP8266 WiFi modul koji se programira.

 

 

Na slici desno je ESP01 USB programator  ESP01 programator i ESP8266 WiFi modul
sa već priključenim ESP8266 modulom.
Potom se sve zajedno priključi u USB port računara ili, još bolje u USB produžni kabal, i vrši ESP8266 će dobit napajanje i pokrenuti prije upload-ovani sketch.

 

 

Za programiranje odnosno upload sketch-a na ESP8266 WiFimodul je potrebno modul prebaciti u flashing način rada Tastertako što se, u trenutku uključivanja napajanja modula, pin CH_PD drži spojen na +3.3V. Problem je što ESP01 USB programator nema ugrađen taster za to. Zbog toga je potrebno nalemiti jedan NO (Normally Opened) taster kao na slici desno između pinova Vcc i CH_PD. Taster mora biti normalno otvoren. Kada je pritisnut, kontakti su zatvoreni.

ESP01 programator sa zalijepljenim tasteromNa slici desno je korak lijepljenja tastera na ESP01 USB programator. Ja sam ga zalijepio na vanjsku stranu konektora za ESP8266 WiFi modul jer ga tako mogu pritisnuti jednom rukom dok programator priključujem u USB port.

Taster je moguće zalemiti tako da ostane visjeti na kablu, odnosno bez lijepljenja na sam programator.

Sljedeći korak ESP01 programator sa zalemljenim tasteromje lemljenje kontakata tastera na pinove Vcc i CH_PD ESP8266 modula. Gledajući na ESP01 USB programator odozdo, to su drugi i četvrti pin gledajući odozdo u desnom redu pinova - gledaj sliku desno.

 

Kada je sve zajedno zalijepljeno i zalemljeno, to izgleda kao na slici desno.ESP01 USB programator sa tasterom
Ako programator uzmem lijevom rukom, jednim prstom pritisnem i držim taster i programator priključim u USB port. Nakon priključivanja, plava LED WiFi modula kratko blicne što znači da je ESP98266 WiFi modul u flashin načinu rada - spreman za upload sketch-a.

 

 

Nakon priključivanja na napajanje se CH_PD pin odpoji od Vcc. Sada je moguće ESP01 USB programator i ESP8266 modul tokom upload-a sketch-apokrenuti upload sketch-a. Nije više potrebna nikakva akcija osim klika na Upload tpku u Arduino IDE da se začne kompajliranje i uplaod. Na slici desno se vidi i plava LED koja trepće tokom procesa upload-a sketch-a.

Napomena: Jedni predlažu da se RST pin poveže na Vcc (+3.3V) preko otpornika od 10kΩ (pull up) zbog mogućeg 'plivanja' i resetovanja modula tokom upload-a, ali ja nisam imao takvih problema i ne koristim taj otpornik.

Pored toga, upload sketch-a je potrebno pokrenuti u nekom razumnom vremenu (nekoliko minuta) nakon priključivanja u USB port jer inače ESP8266 WiFi modul izađe iz flashing modusa i ESP01 USB programator je potrebno isključiti iz USB porta, ponovno pritisnuti i držati taster i sve zajedno ponovno uključiti u USB port.

Nakon završenog upload-a obavezno sačekati desetak sekundi prije isključenja ESP01 USB programatora iz USB porta, inače se sketch ne upload-a pravilno. Arduino IDE prikaže da je upload završen, ali je ipak potrebno sačekati još nekoliko sekundi - provjereno.

Za pokretanje upload-ovanog sketch-a je potrebno samo isključiti i ponovno priključiti ESP01 USB programator sa ESP8266 WiFi modulom u USB port računara ili bilo koji adapter za mobitel, ali bez držanja tastera.