Support http://amicus.ba with small donation

SHT31 senzorSHT31 senzor služi za mjerenje temperature i vlažnosti i to na dvije decimale. Sa senzorom se komunicira preko I2C sabirnice, što znači da se sa Arduinom povezuju preko SDA i SCL pinova.
Pored komunikacijskih pinova, potrebne su još dvije žice za napajanje senzora kao i žica za spajanje AD pina (setovanje I2C adrese).

Prednost SHT31 senzora je mogućnost istovremenog povezivanja dva senzora na isti SDA/SCL par pinova. Mana je ta da je, na jedan SDA/SCL par pinova moguće povezati samo dva senzora.
Zašto samo dva senzora? To nije ograničenje Arduina nego samog senzora. I2C senzori imaju adresu pomoću koje Arduino čita podatke. Default adresa je 0x44. Moguće je promijeniti ovu adresu u 0x45 tako da pin AD SHT31 senzora spojimo na VIN pin (Vcc). Iako je 0x44 default adresa, da bi bila aktivna, potrebno je AD pin spojiti na GND. To znači da AD pin u svakom slučaju treba spojiti, odvisno od željene adrese.

Upravo tu je mana SHT31 senzora - zbog samo dvije moguće I2C adrese, na jednu I2C sabirnicu je moguće spojiti samo dva SHT31 senzora.
Arduino Mega 2560 (SDA - pin 20; SCL - PIN 21) kao i Arduino Uno imaju samo jednu I2C sabirnicu. Arduino Due ima dvije. To znači da je na Arduino Mega 2560 R3 moguće spojiti max. dva SHT31 senzora.

Kako spajamo SHT31 senzor na Arduino?

Kako sam već pomenuo, SHT31 senzor se sa Arduinom spaja sa 5 žica:
VIN --> +5V
GND --> GND
SCL/T --> SCL (PIN 21)
SAA/RH --> SDA (PIN 20)

Pored toga je potrebno odrediti I2C adresu spajanjem AD pina SHT31 senzora na GND pin senzora (ili direktno na Arduino GND).
AD --> GND

Na osnovu toga što je AD pin SHT31 senzora spojen na GND pin, njegova adresa će biti 0x44.

To znači da je, za dodjelu adrese za komunikaciju sa ovim senzorom, potrebno koristiti naredbu:

// I2C adresa SHT31 senzora
shtSenzor.begin(0x44);

Još jedna dobra karakteristika SHT31 senzora je da je moguće uključiti zagrijavanje senzora. Zagrijavanje senzora se koristi u slučaju prevelike vlažnosti zbog čega dolazi do zasićenja senzora (prikaz vlažnosti 99.99%). U tom slučaju se na kratko vrijeme uključi zagrijavanje senzora.

Na slici ispod je spoj Arduino Mega 2560 R3 i SHT31 senzora.

Arduino Mega 2560 R3

///////////////////////////////////////////////////////////
// Mjerenje temperature i vlažnosti pomoću senzora SHT31 //
// i Arduino Mega 2560 R3 i zagrijavanje senzora u       //
// slučaju da dođe do zasićenja zbog prevelike vlažnosti //
//                                                       //
// Ako je pin AD spojen na GND I2C adresanje 0x44        //
// Ako je pin AD spojen na VIN (Vcc) I2C adresanje 0x45  //
//                                                       //
// Raspored pinova:                                      //
//    VIN --> +5V                                        //
//    GND --> GND                                        //
//  SCL/T --> SCL (PIN 21)                               //
// SAA/RH --> SDA (PIN 20)                               //
//     AD --> GND                                        //
//                                                       //
// Verzija: 1.2.                                         //
// Datum: 23. X 2022.                                    //
//                                                       //
// Autor: Samir Gutić, http://amicus.ba                  //
//                                                       //
///////////////////////////////////////////////////////////

// Arduino biblioteka za komunikaciju sa IC2 uređajima kao što je SHT31
#include "Wire.h"

// Adafruit biblioteka za Digital temperature and humidity senzor (SHT31 sensor)
#include "Adafruit_SHT31.h"

// Inicijalizacija objekta za očitavanje senzora
Adafruit_SHT31 shtSenzor = Adafruit_SHT31();

byte byteBrojac=0; // Brojač ciklusa
byte byteHladjenje=0; // Potreba za hlađenjem senzora - ne očitavaj senzor (0=NE, 1=DA)

void setup()
{
// Pokretanje serijske komunikacije
Serial.begin(57600);

// Inicijalizacija Wire biblioteke za I2C komunikaciju
Wire.begin();

// I2C adresa SHT31 senzora
shtSenzor.begin(0x44);

// Setovanje frekvencije I2C komunikacije u [Hz]
Wire.setClock(340000);
}

void loop()
{
// Brojač za odlučivanje kada uključiti grijanje senzora
byteBrojac=byteBrojac+1;
Serial.println("Brojač= " + String(byteBrojac));

// Ispis statusa grijanja SHT31 senzora
Serial.print("Status grijanja SHT31: ");

//shtSenzor.setHeatTimeout(3);

// Provjeriti da li je grijanje senzora uključeno ili ne
if (shtSenzor.isHeaterEnabled()==1)
{
Serial.println(F("UKLJUČENO"));

// Pošto je uključeno grijanje SHT31 senzora, aktivirati varijablu hlađenja (ne očitavati senzor 30s po isključenju grijanja senzora)
byteHladjenje=1;

// Ako je grijanje senzora radilo 3s, isključi ga
if (byteBrojac>=3)
{
// Resetuj brojač
byteBrojac=0;

// Isključi grojanje senzora
shtSenzor.heater(false);
}
}
else
{
Serial.println("ISKLJUČENO");

// Provjeri da li je dozvoljeno očitavanje ili treba uključiti grijanje senzora
if (byteBrojac>=60)
{
byteBrojac=0;

// Uključi grijanje senzora svako 60 ciklusa
shtSenzor.heater(true);

byteHladjenje=1;
}
else if (byteBrojac>=30 and byteBrojac<=60)
{
// Grijanje nije uključeno i isteklo je vrijeme hlađenja senzora od 30s
byteHladjenje=0;
}

// Provjeriti da li još uvijek traje period hlađenja senzora
if (byteHladjenje==0)
{
// Očitavaj senzor - spis očitanih vrijednosti - isteklo je 30s hlađenja senzora

// Temperatura: shtSenzor.getTemperature()
// Vlažnost: shtSenzor.getHumidity()

Serial.print("Temperatura:");
Serial.print(shtSenzor.readTemperature(), 2);
Serial.print(F("°C"));
Serial.print("\t");
Serial.print(F("Vlažnost:"));
Serial.print(shtSenzor.readHumidity(), 2);
Serial.print("%");
Serial.println("\t");
}
}

// Pauza da se spriječi prebrzo očitavanje senzora
delay(1000);
}

Kôd iznad radi sljedeće:

Kao prvo, u primjeru iznad je korištena biblioteka "Adafruit_SHT31.h"

Kada se sketch pokrene, brojač byteBrojac ima vrojednost 0 kao i varijabla byteHladjenje. To znači da će se odmah na početku izvršiti očitavanjeSHT31 senzora i prikaz izmjerene temperature i vlažnosti na serial monitor:

11:43:39.404 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:40.302 -> Brojač= 1
11:43:40.302 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:40.302 -> Temperatura:21.57°C Vlažnost:73.59%
11:43:41.329 -> Brojač= 2
11:43:41.329 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:41.361 -> Temperatura:21.58°C Vlažnost:73.62%
11:43:42.402 -> Brojač= 3
11:43:42.402 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:42.402 -> Temperatura:21.58°C Vlažnost:73.70%
11:43:43.419 -> Brojač= 4
11:43:43.419 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:43.419 -> Temperatura:21.58°C Vlažnost:73.73%
11:43:44.471 -> Brojač= 5
11:43:44.471 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:44.471 -> Temperatura:21.58°C Vlažnost:73.77%
11:43:45.537 -> Brojač= 6
11:43:45.537 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:45.537 -> Temperatura:21.56°C Vlažnost:73.85%
11:43:46.561 -> Brojač= 7
11:43:46.561 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:46.561 -> Temperatura:21.56°C Vlažnost:73.86%
11:43:47.624 -> Brojač= 8
11:43:47.624 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:47.624 -> Temperatura:21.56°C Vlažnost:73.87%
11:43:48.634 -> Brojač= 9
11:43:48.634 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:48.672 -> Temperatura:21.56°C Vlažnost:73.97%
11:43:49.702 -> Brojač= 10
11:43:49.702 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:49.702 -> Temperatura:21.57°C Vlažnost:73.94%
11:43:50.735 -> Brojač= 11
11:43:50.735 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:50.736 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:73.99%
11:43:51.795 -> Brojač= 12
11:43:51.795 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:51.795 -> Temperatura:21.54°C Vlažnost:74.05%
11:43:52.825 -> Brojač= 13
11:43:52.825 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:52.825 -> Temperatura:21.54°C Vlažnost:74.04%
11:43:53.865 -> Brojač= 14
11:43:53.865 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:53.865 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:74.06%
11:43:54.930 -> Brojač= 15
11:43:54.930 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:54.930 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.11%
11:43:55.973 -> Brojač= 16
11:43:55.973 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:55.973 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:74.06%
11:43:56.999 -> Brojač= 17
11:43:56.999 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:56.999 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.12%
11:43:58.060 -> Brojač= 18
11:43:58.060 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:58.060 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.14%
11:43:59.095 -> Brojač= 19
11:43:59.095 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:43:59.095 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:74.14%
11:44:00.113 -> Brojač= 20
11:44:00.113 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:00.150 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.16%
11:44:01.194 -> Brojač= 21
11:44:01.194 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:01.194 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:74.16%
11:44:02.214 -> Brojač= 22
11:44:02.214 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:02.214 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.19%
11:44:03.243 -> Brojač= 23
11:44:03.243 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:03.279 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.25%
11:44:04.304 -> Brojač= 24
11:44:04.304 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:04.304 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.22%
11:44:05.366 -> Brojač= 25
11:44:05.366 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:05.366 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.26%
11:44:06.381 -> Brojač= 26
11:44:06.381 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:06.381 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.28%
11:44:07.448 -> Brojač= 27
11:44:07.448 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:07.448 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.27%
11:44:08.482 -> Brojač= 28
11:44:08.482 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:08.482 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.27%
11:44:09.535 -> Brojač= 29
11:44:09.535 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:09.535 -> Temperatura:21.53°C Vlažnost:74.30%
11:44:10.562 -> Brojač= 30
11:44:10.562 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:10.562 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.31%
11:44:11.628 -> Brojač= 31
11:44:11.628 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:11.628 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.30%
11:44:12.636 -> Brojač= 32
11:44:12.636 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:12.673 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.30%
11:44:13.697 -> Brojač= 33
11:44:13.697 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:13.697 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.31%
11:44:14.722 -> Brojač= 34
11:44:14.722 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:14.762 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.32%
11:44:15.786 -> Brojač= 35
11:44:15.786 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:15.786 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.35%
11:44:16.841 -> Brojač= 36
11:44:16.841 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:16.841 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.35%
11:44:17.872 -> Brojač= 37
11:44:17.872 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:17.872 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.33%
11:44:18.926 -> Brojač= 38
11:44:18.926 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:18.926 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.37%
11:44:19.961 -> Brojač= 39
11:44:19.961 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:19.961 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.38%
11:44:21.022 -> Brojač= 40
11:44:21.022 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:21.022 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.38%
11:44:22.033 -> Brojač= 41
11:44:22.033 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:22.066 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.38%
11:44:23.078 -> Brojač= 42
11:44:23.078 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:23.078 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.39%
11:44:24.123 -> Brojač= 43
11:44:24.123 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:24.123 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.41%
11:44:25.176 -> Brojač= 44
11:44:25.176 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:25.176 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.43%
11:44:26.241 -> Brojač= 45
11:44:26.241 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:26.241 -> Temperatura:21.49°C Vlažnost:74.42%
11:44:27.284 -> Brojač= 46
11:44:27.284 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:27.284 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.43%
11:44:28.289 -> Brojač= 47
11:44:28.327 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:28.327 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.42%
11:44:29.366 -> Brojač= 48
11:44:29.366 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:29.366 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.42%
11:44:30.415 -> Brojač= 49
11:44:30.415 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:30.415 -> Temperatura:21.45°C Vlažnost:74.45%
11:44:31.448 -> Brojač= 50
11:44:31.448 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:31.448 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.42%
11:44:32.475 -> Brojač= 51
11:44:32.475 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:32.475 -> Temperatura:21.45°C Vlažnost:74.45%
11:44:33.542 -> Brojač= 52
11:44:33.542 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:33.542 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.47%
11:44:34.570 -> Brojač= 53
11:44:34.570 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:34.570 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.47%
11:44:35.628 -> Brojač= 54
11:44:35.628 -> Status grijanja ST31: ISKLJUČENO
11:44:35.628 -> Temperatura:21.46°C Vlažnost:74.44%
11:44:36.676 -> Brojač= 55
11:44:36.676 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:36.676 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.45%
11:44:37.704 -> Brojač= 56
11:44:37.704 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:37.704 -> Temperatura:21.47°C Vlažnost:74.49%
11:44:38.757 -> Brojač= 57
11:44:38.757 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:38.757 -> Temperatura:21.45°C Vlažnost:74.45%
11:44:39.792 -> Brojač= 58
11:44:39.792 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:39.792 -> Temperatura:21.45°C Vlažnost:74.44%
11:44:40.845 -> Brojač= 59
11:44:40.845 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:40.845 -> Temperatura:21.45°C Vlažnost:74.48%
11:44:41.888 -> Brojač= 60
11:44:41.888 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO

Ispisan je status zagrijavanja SHT31 senzora - ISKLJUČENO.

Kada brojač ciklusa dostigne 60 (što je u ovom primjeru 60s jer je u Loop petlji dodan delay(1000);), uključuje se zagrijavanje SHT31 senzora pomoću komande

// Uključi grijanje senzora svako 60 ciklusa
shtSenzor.heater(true);

Zagrijavanje SHT31 senzora će biti uključeno 3s.

11:44:42.893 -> Brojač= 1
11:44:42.893 -> Status grijanja SHT31: UKLJUČENO
11:44:43.876 -> Brojač= 2
11:44:43.876 -> Status grijanja SHT31: UKLJUČENO
11:44:44.886 -> Brojač= 3
11:44:44.886 -> Status grijanja SHT31: UKLJUČENO

Sada je status zagrijavanja SHT31 senzora - UKLJUČENO.

Tokom tog perioda je onemogućeno očitavanje senzora jer bi očitane vrijednosti bile netačne. Zbog toga nisu ni ispisane vrijednosti temperature i vlažnosti.

Utvrđivanje statusa zagrijavanj SHT31 senzora se vrši na osnovu IF naredbe:

if (shtSenzor.isHeaterEnabled()==1)

Kada brojač dostigne vrijednost 3, zagrijavanje SHT31 senzora se isključuje ali se narednih 30s ne vrši očitavanje temperature i vlažnosti (byteHladjenje=1) - čeka se da se senzor dovoljno ohladi.

11:44:45.872 -> Brojač= 1
11:44:45.872 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:46.907 -> Brojač= 2
11:44:46.907 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:47.900 -> Brojač= 3
11:44:47.900 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:48.899 -> Brojač= 4
11:44:48.899 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:49.899 -> Brojač= 5
11:44:49.899 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:50.887 -> Brojač= 6
11:44:50.887 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:51.897 -> Brojač= 7
11:44:51.897 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:52.917 -> Brojač= 8
11:44:52.917 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:53.904 -> Brojač= 9
11:44:53.904 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:54.918 -> Brojač= 10
11:44:54.918 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:55.880 -> Brojač= 11
11:44:55.917 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:56.915 -> Brojač= 12
11:44:56.916 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:57.906 -> Brojač= 13
11:44:57.906 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:58.887 -> Brojač= 14
11:44:58.887 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:44:59.896 -> Brojač= 15
11:44:59.896 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:00.920 -> Brojač= 16
11:45:00.920 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:01.918 -> Brojač= 17
11:45:01.918 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:02.892 -> Brojač= 18
11:45:02.892 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:03.915 -> Brojač= 19
11:45:03.915 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:04.893 -> Brojač= 20
11:45:04.893 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:05.906 -> Brojač= 21
11:45:05.906 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:06.932 -> Brojač= 22
11:45:06.932 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:07.915 -> Brojač= 23
11:45:07.915 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:08.935 -> Brojač= 24
11:45:08.935 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:09.919 -> Brojač= 25
11:45:09.955 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:10.940 -> Brojač= 26
11:45:10.940 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:11.910 -> Brojač= 27
11:45:11.910 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:12.935 -> Brojač= 28
11:45:12.935 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:13.917 -> Brojač= 29
11:45:13.917 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:14.954 -> Brojač= 30

Nakon 30 ciklusa loop petlje se vrijednost varijable byteHladjenje postavlja na 0 zbog čega je opet omogućeno očitavanje SHT31 senzora zbog čega su opet prikazane izmjerene vrijednosti temperature i vlažnosti.

11:45:14.954 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:14.954 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.14%
11:45:15.994 -> Brojač= 31
11:45:15.994 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:15.994 -> Temperatura:21.50°C Vlažnost:74.14%
11:45:17.031 -> Brojač= 32
11:45:17.031 -> Status grijanja SHT31: ISKLJUČENO
11:45:17.031 -> Temperatura:21.51°C Vlažnost:74.16%

To znači da sketch radi slejdeće:

- 60s se svake sekunde očitava temperatura i vlažnost i izmjeren vriednosti prikazju na serial monitor

- Nakon toga 3s se vrši zagrijavanje SHT31 senzora. Tokom zagrijavanja se ne vrši očitavanje senzora.

- Sljedećih 30s se se ne vrši zagrijavanje senzora ali se ne vrši ni očitavanje - čeka se da se senzora ohladi.

- Kada se isteče 30s, ponovo se narednih 60s vrši očitavanje i prikaz temperature i vlažnosti.

Umjesto stanja borjača byteBrojac, kao uslov za uključivanje zagrijavanja senzora se može postaviti vrijednost vlažnosti (recimo 99.99%).

Ispod je Fritzing šema spoja senzora i Arduino Mega 2560 R3

SHT3x one sensor bb

Potrebne komponente:
1 x Arduino Mega 2560 R3
1x SHT31 senzor
Žice za spajanje

Napomena:

U primjeru je korišten klon SHT31 senzora (ne originalni Adafruit senzor) jer je puno jeftiniji iako je na šemi iznad slika originalnog Adafruit senzora.